BLOG

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

کونو ریچارد رئیس سابق فدراسیون جهانی اسکی روی آب در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

بر اساس آخرین آمار تهیه شده توسط سایت insidewake.com سیصد و هشتاد عدد از این ویک پارک ها دارای دستگاه فول سایز و بقیه از دستگاه دو ستونه بهره می برند.

بالا